Terms & Condition

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. การยอมรับข้อกำหนดการใช้งาน

          ข้อกำหนดการใช้งานของซอฟต์แวร์วางแผนการเงิน (“Savvy”) รวมถึง เอกสารใดๆ ที่ใช้ประกอบกันโดยการอ้างอิง (“ข้อกำหนดการใช้งาน”) ก่อให้เกิดความผูกพันตามกฎหมายระหว่าง บริษัท ดิจิทัล แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้พัฒนา Savvy โดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายแห่งประเทศไทย (“บริษัท”) กับ ตัวท่าน ในฐานะผู้ใช้งาน (ตามที่จำกัดความไว้ด้านล่างนี้) เพื่อให้ซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูลส่วนตัว จัดทำและนำเสนอแผนการเงินส่วนบุคคลของท่าน ผ่านทาง Savvy โดยข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ มีขึ้นเพื่อบังคับใช้กับการที่ท่านเข้าถึงและการใช้ Savvy
          โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานนี้อย่างรอบคอบก่อนที่ท่านจะเริ่มใช้ Savvy ในการใช้ Savvy นั้น ท่านต้องยอมรับและตกลงที่จะผูกพัน และถูกบังคับตามข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านจะต้องลงทะเบียนและกดยอมรับหรือตกลงให้ใช้บังคับข้อกำหนดการใช้งานนี้ ทันทีที่ตัวเลือกนี้ได้แสดงให้ประจักษ์แก่ท่าน ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์จะยอมรับข้อกำหนดการใช้งานนี้ ท่านจะต้องไม่เข้าระบบหรือใช้ Savvy
          ในการใช้ Savvy ให้คำรับรองและรับประกันว่าท่านมีสิทธิ อำนาจ และความสามารถตามกฎหมายในการเข้าผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานนี้ โดยเป็นผู้ที่มีความสามารถทำสัญญาที่ผูกพันกับบริษัทได้ หากท่านขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น ท่านจะต้องไม่เข้าระบบหรือใช้ Savvy
          ในกรณีที่ Savvy ดำเนินการโดยบริษัทใดๆ ที่มีสถานะเป็นบริษัทในเครือของบริษัท (“บริษัทในเครือ”) ให้ข้อกำหนดการใช้งานนี้ มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างบริษัทในเครือนั้น กับท่านโดยบริษัทในเครือจะมีสถานะเป็นคู่สัญญา ซึ่งมีหน้าที่ในการดำเนินการและให้บริการ Savvy ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งาน ทั้งนี้ การอ้างอิงถึง “บริษัท” ในข้อกำหนดการใช้งานนั้น จะถือว่าเป็นการอ้างอิงถึงทั้ง บริษัท และ/หรือบริษัทในเครือ แล้วแต่กรณี

2. คำจำกัดความ

          “บริษัท” หมายถึง บริษัท ดิจิทัล แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ จำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่งประเทศไทย โดยมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ห้อง 253 อาคาร 253 อโศก ชั้นที่ 24 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา ประเทศไทย
          “บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่บริษัทถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน หรืออยู่ภายใต้อำนาจควบคุมของบริษัท ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ
          “Savvy” หมายถึง บริการที่เชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ (online) ที่อาจเข้าถึงได้โดยผ่านทางแอปพลิเคชัน (application) หรือบริการที่ไม่เชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ (offline) หรือช่องทางเนื้อหา ซอฟแวร์ โปรแกรม รหัสคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ ช่องทางโฆษณา หรือช่องทางบริการอื่นๆ ซึ่งรวมถึง เนื้อหา เครื่องมือ หรือบริการอื่นใดๆ ที่นำเสนอบริการผ่านซฟอต์แวร์ของบริษัท ที่ช่วยนำเสนอแผนการเงินที่เหมาะสมกับท่าน
          “หุ้นส่วนทางธุรกิจ” หมายถึง บุคคลใดๆ ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท และ/หรือ Savvy ทั้งนี้ รวมถึงผู้รับอนุญาต หรือผู้ให้บริการที่ดำเนินกิจการในนาม หรือภายใต้การอนุญาตของบริษัท
          “ผู้ใช้งาน” หมายถึง ท่านซึ่งลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้งาน Savvy ตามข้อกำหนดการใช้งาน
          “ค่าบริการ” หมายถึง ค่าตอบแทนที่ท่านจ่ายให้แก่บริษัทเพื่อใช้งาน Savvy สำหรับช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
          “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงชื่อ ที่อยู่อีเมล์ วิธีการชำระเงิน เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social media account) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เฟสบุ๊ค (Facebook) ไลน์ (Line) ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
          “ข้อกำหนดการใช้งาน” หมายถึง ข้อกำหนดการใช้งานนี้
          “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

3. การลงทะเบียน

          เพื่อที่จะเริ่มการใช้งาน Savvy ท่านต้องลงทะเบียนบัญชีสมาชิกกับ Savvy ก่อน โดยระหว่างกระบวนการลงทะเบียน ท่านจะถูกร้องขอให้แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทผ่าน Savvy
          ท่านยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนต่อบริษัท และรับรองและรับประกันว่า ข้อมูลทั้งหมดที่แจ้งใน Savvy นั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน และไม่ทำให้เข้าใจผิด โดยท่านจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลใดๆ ที่ ได้เคยแจ้งต่อบริษัทผ่าน Savvy หากท่านไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่ตนได้เคยแจ้งต่อบริษัทผ่านทาง Savvy ภายในระยะเวลาอันสมควร หรือข้อมูลที่เคยแจ้งไว้ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นความจริง หรือทำให้เข้าใจผิด บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจระงับ และ/หรือ ยกเลิกการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนตามข้อกำหนดการใช้งานนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
          บริษัทสามารถใช้ดุลยพินิจที่จะอนุมัติ หรือไม่อนุมัติคำขอใช้ Savvy แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่มีหน้าที่ในการเปิดเผยกระบวนการพิจารณาคำขอให้แก่ท่านทราบ และไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อข้อมูลส่วนบุคคลก่อนการอนุมัติคำขอ หรือการไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาคำขอ
          เมื่อการลงทะเบียนได้เสร็จสิ้นลง และบริษัทได้อนุมัติให้ใช้ Savvy เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถใช้ Savvyได้ทันที
          เว้นแต่กรณีที่ระบุข้างล่างนี้ บริษัทจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก
          (1)ให้แก่หน่วยงานราชการ บริษัทในเครือ หุ้นส่วนทางธุรกิจ พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า บริษัทด้านเทคโนโลยี, การสื่อสารโทรคมนาคม, พัฒนาซอฟต์แวร์ บริษัทด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทด้านการสื่อสารหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริษัทโลจิสติกส์ และ/หรือผู้ให้บริการ Savvy ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทซึ่งเข้าทำสัญญาการให้และ/หรือรับบริการจากบริษัท ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ โดยหน่วยงานดังกล่าวยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานนี้
          (2)เพื่อประชาสัมพันธ์ Savvy แก่บุคคลภายนอกที่ให้ความสนใจใน Savvy
          (3)ตามที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติของกฎหมาย
          (4)เมื่อบริษัทพิจารณาว่ามีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ เพื่อคุ้มครองสิทธิ หรือความปลอดภัยของผู้ใช้งานอื่นหรือผู้ใด หรือเพื่อสืบสวน และ/หรือป้องกันการฉ้อฉล หรือการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัย
          (5) กรณีอื่นนอกเหนือจาก (1)-(4) ที่บริษัทได้รับความยินยอมจากท่านแล้ว

4. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งาน

          บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการแก้ไข หรือปรับปรุงข้อกำหนดการใช้งานนี้เป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อบริษัทได้ทำการเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงบน Savvy อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทที่ระบุไว้ในหัวข้อกฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล จะไม่มีผลบังคับกับข้อพิพาทที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ส่งคำบอกกล่าวต่อกันแล้วในวันที่ หรือก่อนวันที่จะได้เผยแพร่การเปลี่ยนแปลงบน Savvy
          การที่ท่านยังคงใช้ Savvy ภายหลังจากการเผยแพร่ข้อกำหนดการใช้งานที่แก้ไขแล้ว ให้ถือว่าท่านยอมรับและตกลงในการเปลี่ยนแปลงนั้น ดังนั้นท่านจะต้องตรวจสอบหน้าเว็บไซต์นี้ทุกครั้งที่ ท่านเข้าระบบ Savvy เพื่อจะได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลผูกพันกับท่าน

5. การเข้าถึง Savvy และการรักษาความปลอดภัยของบัญชี

          บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการยกเลิกหรือแก้ไข Savvy รวมถึงบริการ หรือเนื้อหาใดๆ ที่บริษัทได้เผยแพร่บน Savvy โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าว บริษัทจะไม่ต้องรับผิดจากเหตุที่ Savvy ไม่สามารถให้บริการได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าจะเป็นเวลาใดหรือช่วงเวลาใด ในบางครั้งบางคราว บริษัทอาจระงับมิให้ผู้ใช้งาน รวมถึงผู้ใช้งานที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว เข้าระบบ Savvy ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้
          เพื่อที่จะใช้ลักษณะพิเศษของ Savvy นั้น ท่านต้องแจ้งรายละเอียดและให้ข้อมูลอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนดในขณะลงทะเบียนให้ครบถ้วน บริษัทถือว่าข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้แจ้งผ่าน Savvy จะต้องถูกต้อง เป็นข้อมูลปัจจุบัน และสมบูรณ์ อันเป็นเงื่อนไขสำคัญในการที่ท่านจะสามารถใช้ Savvy ได้ ท่านตกลงว่าข้อมูลทั้งหมดที่ตนได้แจ้งในการลงทะเบียนผ่าน Savvy หรือด้วยวิธีการอื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้ข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อเพื่อใช้งานลักษณะพิเศษของ Savvy นั้น เป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านยินยอมให้บริษัทดำเนินการด้วยประการใดๆ อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของตนได้ตราบเท่าที่เป็นไปตามแนวนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
          หากท่านเลือก หรือได้รับ ชื่อผู้ใช้ (user name) และ/หรือ รหัสผ่าน (password) หรือข้อมูลส่วนใดๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัย ท่านต้องเก็บรักษาข้อมูลนั้นเป็นความลับ และ ท่านต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นแก่บุคคลหรือองค์กรอื่นใด นอกจากนี้ ท่านรับทราบว่า บัญชีสมาชิกเป็นสิทธิเฉพาะตัวของ ท่านและตกลงจะไม่ให้บุคคลอื่นใดเข้าระบบ Savvy หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ Savvy โดยการใช้ชื่อผู้ใช้ (user name) หรือ รหัสผ่าน (password) หรือข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของท่าน ทั้งนี้ ท่านตกลงจะแจ้งให้บริษัททราบทันทีที่มีการใช้ชื่อผู้ใช้ (user name) รหัสผ่าน (password) โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ ท่านตกลงว่าจะออกจาก หรือลงชื่อออกจากบัญชีสมาชิกทุกครั้งที่สิ้นสุดการใช้งาน ทั้งนี้ ท่านจะใช้ความระมัดระวังเมื่อเข้าสู่ระบบบัญชีสมาชิกจากที่สาธารณะ หรือคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งานร่วมกัน เพื่อมิให้ผู้อื่นสามารถเห็น หรือบันทึกรหัสผ่าน (password) หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆได้ บริษัทจะไม่รับผิดในความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ จากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น
          บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการใช้ชื่อผู้ใช้ (user name) รหัสผ่าน (password) หรือการระบุตัวตนอื่น ไม่ว่าจะเกิดจากการร้องขอของท่านเอง หรือจากการใช้ดุลยพินิจของบริษัท ไม่ว่าในเวลาใด และไม่ว่าจะด้วยเหตุใด หรือไม่มีเหตุก็ตาม รวมถึงกรณีที่บริษัทเห็นว่า ท่านได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานนี้
          บริษัทจะไม่กล่าวอ้างว่า Savvy หรือเนื้อหาส่วนใดๆ นั้น สามารถเข้าถึงได้ หรือเหมาะสมต่อการใช้งานนอกพื้นที่ประเทศไทย การเข้าระบบ Savvy นั้นอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับบางบุคคลหรือบางประเทศ ถ้าท่านเข้าสู่ระบบ Savvy จากนอกพื้นที่ประเทศไทย ให้ถือว่าท่านเป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเอง และต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นนั้นด้วยตนเอง

6. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

          Savvy และเนื้อหา ลักษณะพิเศษ และโปรแกรมการทำงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับ Savvy (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูล ซอฟต์แวร์ การส่งข้อความ การแสดง ภาพลักษณ์ วิดีโอภาพ และเสียง และการออกแบบ การคัดเลือก และการดำเนินการเกี่ยวกับ Savvy) เป็นของบริษัท ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัท หรือผู้จัดหาสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นรายอื่น โดยจะได้รับความคุ้มครองจากลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น หรือกฎหมายว่าด้วยสิทธิในความเป็นเจ้าของ
          ข้อกำหนดการใช้งานนี้อนุญาตให้ท่านใช้ Savvy เพื่อการใช้งานหรือบริการส่วนบุคคลเท่านั้น โดยท่านจะต้องไม่ทำซ้ำ แจกจ่าย แก้ไข คัดลอก สร้างสรรค์งานต่อยอด เผยแพร่ต่อสาธารณะ แสดงแก่สาธารณะ เผยแพร่ซ้ำ ดาวน์โหลด จัดเก็บ หรือส่งต่อสาระสำคัญใดๆ ที่อยู่บน Savvy
          หากบริษัทจัดให้มีโปรแกรมสำหรับดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่น ท่านอาจดาวน์โหลดสำเนาหนึ่งชุดไปยังคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านเพียงเพื่อการใช้งานหรือบริการส่วนบุคคลเท่านั้น โดยท่านตกลงที่จะผูกพันตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ขั้นสุดท้าย (end user license agreement) สำหรับการใช้โปรแกรมดังกล่าว
ท่านจะต้องไม่
          – ทำการเปลี่ยนแปลงสำเนาของสาระสำคัญใดๆ ที่ได้จากเว็บไซต์นี้
          – ใช้ภาพแสดงประกอบ รูปถ่าย วีดีโอหรือเสียงที่เป็นลำดับ หรือกราฟฟิคใดๆ แยกต่างหากจากข้อความ
          – ลบทิ้ง หรือเปลี่ยนแปลงการบอกกล่าวถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นๆ จากสำเนาของข้อมูลสาระสำคัญจากเว็บไซต์นี้
หากท่านสั่งพิมพ์ ทำสำเนา เปลี่ยนแปลง ดาวน์โหลด หรือใช้งานโดยประการอื่น หรือจัดหาให้แก่บุคคลใดๆ ให้เข้าถึงส่วนหนึ่งส่วนใดของ Savvy โดยฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดการใช้งานนี้ สิทธิในการใช้ Savvy ของท่านจะถูกระงับลงโดยทันที และบริษัทอาจสั่งให้ท่านส่งคืน หรือทำลายสำเนาข้อมูลสาระสำคัญที่ท่านได้ทำขึ้น สิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือส่วนได้เสียในหรือที่มีต่อ Savvy หรือเนื้อหาใดๆ บน Savvy จะไม่ถูกโอนให้แก่ท่านโดยสิทธิทั้งหมดที่ไม่ได้มอบให้ไว้โดยชัดแจ้งนั้นจะถูกสงวนไว้โดยบริษัท ทั้งนี้ การใช้งาน Savvy โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งตามข้อกำหนดการใช้งานนี้ ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานนี้ และอาจฝ่าฝืนต่อลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่นๆ ด้วย

7. เครื่องหมายการค้า

          ชื่อบริษัท สิ่งอื่นใดทั้งหมดที่เกี่ยวกับชื่อ ตราโลโก้ ชื่อสินค้าและบริการ การออกแบบ และคำขวัญ (slogan) เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท หรือบริษัทในเครือ หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ท่านต้องไม่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดยปราศจากการได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ทั้งนี้ ชื่อ ตราโลโก้ ชื่อสินค้าและบริการ การออกแบบ และคำขวัญ (slogan) ทั้งหมดที่ปรากฏบน Savvy นั้น เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

8. การใช้ที่ต้องห้าม

          ท่านจะใช้ Savvy ได้ก็แต่เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย และเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานนี้เท่านั้น ท่านตกลงจะไม่ใช้ Savvy ด้วยวิธีการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และกฎระเบียบ
          – เพื่อส่ง รับมา โอนถ่าย (Upload) รับโอนถ่าย (Download) ใช้ หรือนำมาใช้ซ้ำ ซึ่งสาระสำคัญใด ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของเนื้อหาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้
          – เพื่อแจกจ่าย ส่งต่อ หรือจัดให้มีการส่ง ซึ่งข้อมูลสาระสำคัญสำหรับโฆษณา หรือการส่งเสริมการขายใดๆ ซึ่งรวมถึง “จดหมายขยะ (junk mail)” “จดหมายลูกโซ่” (chain letter) หรือ “ข้อความขยะ (spam)” หรือการชักชวนอื่นๆ ที่คล้ายกัน
          – เพื่อเลียนแบบ หรือพยายามที่จะเลียนแบบบริษัท ลูกจ้างของบริษัท ผู้ใช้งานรายอื่น หรือบุคคลหรือองค์อื่นใดๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การใช้ที่อยู่อีเมล หรือชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอ บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ หรือส่วนที่เกี่ยวโยงกับสิ่งใดๆ ที่กล่าวมาข้างต้น)
          – เพื่อเข้าผูกพันในการดำเนินการอื่นใดๆ ที่เป็นการห้าม หรือยับยั้งการใช้ หรือการหาประโยชน์จาก Savvy ของบุคคลใด หรือที่ซึ่งบริษัทเห็นว่า อาจเป็นอันตรายต่อบริษัท หรือผู้ใช้งาน Savvy หรือก่อให้เกิดความรับผิดแก่บุคคลดังกล่าว
นอกจากนี้ ท่านตกลงว่าจะไม่
          – ใช้ Savvy ด้วยวิธีการใดอันทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ สร้างภาระส่วนเกิน เสียหาย หรือเสื่อมเสียแก่เว็บไซต์ หรือแทรกแซงการใช้ Savvy ของบุคคลอื่น รวมถึง รบกวนความสามารถในการใช้งาน Savvy ของบุคคลอื่น
          – ใช้โปรแกรมค้นหาข้อมูลจำพวกโรบอท (robot) สไปเดอร์ (spider) หรืออุปกรณ์ กระบวนการ หรือวิธีการทำงานอื่นที่ทำงานแบบอัตโนมัติในการเข้าถึง Savvy เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงการติดตาม หรือการคัดลอกข้อมูลสาระสำคัญใดๆ ที่อยู่บน Savvy
          – นำไวรัส โปรแกรมโทรจันฮอร์ส (trojan horses) เวิร์ม (worms) ลอจิก บอมบ์ (logic bombs) หรือเครื่องมืออื่น ซึ่งเป็นผลเสีย หรือเป็นอันตรายในเชิงเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบ
          – พยายามเข้าระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต เข้าแทรกแซง ทำให้เสียหาย หรือรบกวนส่วนหนึ่งส่วนใดของ Savvy เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเป็นที่จัดเก็บรักษาของ Savvy หรือเซร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูลใดๆ ที่เชื่อมต่อกับ Savvy
          – พยายามโดยประการอื่น ในการเข้าแทรกแซงการทำงานตามปกติของ Savvy
          – เปิดเผยข้อมูลใดๆ ของบริษัท บริษัทในเครือ และหุ้นส่วนทางธุรกิจ ที่ท่านได้รับผ่านทาง Savvy แก่บุคคลภายนอก

9. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          ข้อมูลทั้งหมดบน Savvy นั้นอยู่ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในการใช้ Savvy ท่านยินยอมให้บริษัทดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวกับข้อมูลของท่านได้ตามนโยบายการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เว้นแต่ บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ท่านสามารถร้องขอให้บริษัทลบข้อมูลส่วนตัวของท่านจาก Savvy โดยส่งคำร้องขอมายังอีเมล์ : support@savvy-asia.com อย่างไรก็ตาม ท่านยังคงมีหน้าที่จะต้องอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากเมื่อท่านใช้สิทธิลบข้อมูลแล้ว ท่านและบริษัทจะไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลดังกล่าวได้อีกต่อไป

10. ค่าบริการ

          – ในบางครั้งบางคราว บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงค่าบริการใดๆ และ/หรือ แจ้งค่าบริการใหม่ที่เกี่ยวกับการใช้ Savvy โดยการประกาศอัตราค่าบริการใหม่บน Savvy การกำหนดอัตราค่าบริการการใช้ Savvy ใหม่ จะพิจารณาจากการใช้ Savvy ของท่าน ธุรกรรมการซื้อทั้งหมดที่ดำเนินการผ่าน Savvy หรือธุรกรรมอื่นสำหรับการบริการที่ทำผ่าน Savvy
          – ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม อาจใช้บังคับกับบางส่วนของ Savvy เป็นการเฉพาะเจาะจง รวมถึงบริการ หรือลักษณะพิเศษของ Savvy ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมทั้งหมด เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานนี้ ส่วนการชำระหนี้และการโอนเงินนั้นจะดำเนินการผ่านสถาบันการเงินหรือธนาคารที่บริษัทจะได้กำหนดในแต่คราว

11. การเชื่อมต่อจาก Savvy

          หาก Savvy เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ หรือแหล่งอื่น ที่ให้ไว้โดยบุคคลภายนอก การเชื่อมต่อเหล่านั้นมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านเท่านั้น การเชื่อมต่อที่กล่าวถึงนี้ รวมถึง การเชื่อมต่อที่มีลักษณะเป็นการโฆษณาโดยเจ้าของตราสินค้า (banner advertisements) และการเชื่อมต่อของผู้ให้การสนับสนุน (sponsored links) บริษัทไม่มีการควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์ และแหล่งที่มาเหล่านั้น และไม่รับผิดชอบสำหรับรายการใดๆ ดังกล่าวเหล่านั้น ในความสูญเสียหรือความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อดังกล่าว ทั้งนี้ หาก ท่านตัดสินใจเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ที่เชื่อมต่อมายัง Savvy ย่อมหมายถึงท่านได้ตัดสินใจดำเนินการบนความเสี่ยงของท่านเอง โดยท่านจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นั้น

12. การสิ้นสุด

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการสิ้นสุด
          บริษัทมีสิทธิที่จะบอกเลิก หรือระงับการเข้าถึง Savvy ของท่านทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือโดยไม่มีเหตุ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานนี้
          บริษัทสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือหยุดการให้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของบริการ โดยบริษัทอาจแจ้งแก่ท่านหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลภายนอกสำหรับการสิ้นสุดของบริการ
ผลของการสิ้นสุด
          ข้อกำหนดที่มีผลบังคับต่อไป: ข้อกำหนดที่จะยังคงบังคับใช้ต่อไป คือ ข้อที่ 6,7, 9, 13, 14, 15, 16 และ 17

โปรดักทั้งหมด Savvy Gold Savvy Retirement Savvy Money บทความ คำถามที่พบบ่อย